Algemene voorwaarden van Vesta Kozijn B.V.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Lid 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de koop en verkoop, levering, plaatsing, be- en/of verwerking van de producten, die Vesta Kozijn B.V. verkoopt, levert, plaatst be- en/of verwerkt een en ander In de ruimste zin des woords.

Lid 2: Op de tussen Vesta Kozijn B.V. en koper gesloten overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan de onderhavige, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door VestaKozijn B.V. is bevestigd.

Artikel 2: Overeenkomst

Lid 1: De overeenkomt komt tot stand door ondertekening van het door of namens Vesta Kozijn B.V. aan de koper aangeboden koopcontract of door ondertekening of schriftelijk akkoord te gaan met onze offerte.

Lid 2: Mondelinge toezeggingen door adviseurs en/of vertegenwoordigers zijn niet bindend, tenzij en voor zover zij achteraf door Vesta Kozijn B.V. schriftelijk zijn bevestigd of staan vermeld op de koopovereenkomst.

Artikel 3: Prijs

Lid 1: De overeengekomen prijs is inclusief BTW.

Lid 2: De overeengekomen prijs kan behoudens het bepaalde in lid 3 en art. 5 door Vesta Kozijn B.V. niet achteraf worden verhoogd, tenzij door toedoen van de koper de levering wordt uitgesteld of vertraagd met een periode langer dan drie maanden en in de maanden kost-prijsfactoren een verhoging hebben ondergaan.

Lid 3: Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd wordt de koper daarvan op de hoogte gebracht. De koper zal de juiste prijs accepteren indien het verschil niet meer is dan 10% van de koopsom. Indien het verschil meer dan 10% is tussen de foutief gecalculeerde prijs en de juiste prijs is de koper niet verplicht de juiste prijs te accepteren. De koper kan dan van de overeenkomst afzien.

Artikel 4: Leveradres

Lid 1: Onder lever adres wordt verstaan het woonadres van de koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Lid 2: Vervoer en opslag van de door de koper gekochte goederen is voor rekening van Vesta Kozijn B.V..

Artikel 5: Montage

Lid 1: Montage van de gekochte goederen vindt plaats indien dit
schriftelijk is overeengekomen.

Lid 2: Onder montage word verstaan: demontage oude kozijnen, montage nieuwe kozijnen, afwerken aan de buitenzijde met een afdicht band, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen op de koop- overeenkomst.

Lid 3: Vesta Kozijn B.V. zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten.Gelet op de aard van de overeenkomst en de aard van de uit te voeren werkzaamheden, namelijk een ingrijpende verbouwing, is de koper bekend met de daar bij behorende risico’s en worden deze door de koper uitdrukkelijk geaccepteerd. Mocht er bij montage schade ontstaan, welke het gevolg is van schuld door Vesta Kozijn B.V., dan zal deze schade tegen de dagwaarde worden vergoed. De dagwaarde wordt door een
door Vesta Kozijn B.V. aan te wijzen derde bepaald. Indien de koper met de bepaalde dagwaarde niet akkoord gaat, kan de koper op eigen kosten een contra-expertise laten verrichten.

Schade welk het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen, rollagen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor de montage reeds aanwezig waren, behoeft Vesta Kozijn B.V. niet te vergoeden.

Het zelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht of schuld van derden. De koper heeft niet het recht om de schade te compenseren met de koopprijs.

Lid 4: Afwerking van de dagkant met kunststof afwerkhoek vindt plaats indien dit is overeengekomen. Stucwerk of gipsplaat valt niet onder afwerking tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Lid 5: Indien na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullen- de bouwkundige voorzieningen nodig zijn dan dient de koper hier aan zijn medewerking te verlenen. De kosten van deze aanvullende bouwkundige voorziening zullen als meerwerk aan de koper in rekening worden gebracht tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6 Asbest

Lid 1: De koper is gehouden vooraf of bij het aangaan van de koopovereenkomst de aanwezigheid van asbest en/of ander potentieel gevaarlijk materiaal in de onroerende zaak waar Vesta Kozijn B.V. werkzaamheden verricht of beoogt te gaan
verrichten te melden aan Vesta Kozijn B.V.. Mocht de koper dit hebben verzuimd doet hij dit alsnog zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor het inmeten van de bestelde producten.

Lid 2: indien er bij opmeting en/of montage vermoed wordt dat er in het gebouw dergelijke materiaal waarmee Vesta Kozijn B.V. op dat moment nog niet bekend was aanwezig is worden de werkzaamheden opgeschort of gestaakt. Vesta Kozijn B.V. kan in dat geval op elk moment afzien van uitvoering van de over- eenkomst zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

Vesta Kozijn B.V. kan het onderzoek naar het materiaal laten doen en dit in overleg met de koper laten verwijderen door een door haar aan te wijzen partij. Vesta Kozijn B.V. beoordeelt of en onder welke voorwaarden de werkzaamheden alsnog kunnen aanvangen dan wel worden hervat. Lid 3: Koper niet Vesta Kozijn B.V. is verantwoordelijk voor het melden van de aanwezigheid van asbest en/of ander potentieel gevaarlijk materiaal en bij de bevoegde instanties. Indien voor
het verwijderen van materiaal een vergunning nodig is, is het risico voor het niet verkrijgen van deze vergunning voor de koper. Indien een vergunning voor het verwijderen van materiaal niet wordt verkregen heeft Vesta Kozijn B.V. het recht haar verplichtingen op te schorten dan wel deze te beëindigen. De tot op dat moment gemaakte kosten en gederfde winst komen in dat geval voor rekening van de koper.

Lid 4: Alle kosten die als gevolg van de mogelijke aanwezigheid van asbest en/of ander potentieel gevaarlijk materiaal gemaakt worden, waaronder de kosten van het onderzoek, vergunning, verwijdering, aanpassen van de koopovereenkomst, aanpassen van de geleverde producten of extra materialen en de kosten
die in de vertraging met zich meebrengen zijn voor rekening van de koper en zijn niet inbegrepen in de in de koopovereenkomst opgegeven prijs. Het voorgaande geldt ook indien Vesta

Kozijn B.V. gebruik maakt van haar recht van verdere uitvoering van de overeenkomst af te zien omschreven in Lid 2.

Artikel 7: Vergunningen

Lid 1: Indien er voor het plaatsen van de bij Vesta Kozijn B.V. gekochte producten vergunningen benodigd zijn, is het risico het niet verkrijgen van deze benodigde vergunning is nimmer de reden voor koper om de koop overeenkomst niet gestrand te hoeven doen tenzij schriftelijk een voorbehoud als bedoeld in Lid 3 is
gemaakt.

Lid 2: Alle kosten die aan het verkrijgen van een benodigde vergunning zijn verbonden komen voor rekening van de koper.

Lid 3: Indien de overeenkomst is gesloten onder opschortende voorwaarde dat de koper ter zake een vergunning kan verkrijgen dan dient aan de navolgende voorwaarden te zijn voldaan:

 • Koper moet binnen dertig dagen na het sluiten van de over-
  eenkomst de benodigde vergunning hebben aangevraagd.
 • Aan ieder verzoek om inlichtingen door de vergunning
  verlenende instantie zal binnen veertien dagen door koper zijn
  voldaan.
 • De koper zal alle stukken gericht aan of ontvangen van de
  vergunning verlenende instantie binnen veertien dagen na
  verzending respectievelijk ontvangst kopie naar Vesta Kozijn B.V. hebben gestuurd
 • Bij een afwijzende beschikking op de door of namens koper gedane aanvraag van de benodigde vergunningen is de koper gehouden daartegen elk mogelijk rechtsmiddel in te stellen.

Lid 4: Indien niet aan alle in Lid 3 genoemde voorwaarden is voldaan wordt de vergunning voor de uitvoering van deze overeenkomst geacht te zijn verleend. Het ontbreken van de vergunning is alsdan risico voor de koper.

Artikel 8: Financiering / Hypotheek

Lid 1: Indien de koopovereenkomst is gesloten onder voorbehoud van financiering/hypotheek kan de koper zich slechts op het niet verkrijgen van de financiering/hypotheek beroepen indien deze binnen 45 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst aan Vesta Kozijn B.V. schriftelijk overlegt tenminste twee gemotiveerde verklaring van een erkende kredietverstrekkende instelling waarin deze weigert aan de koper een krediet ter hoogte van het orderbedrag tegen de in het algemeen voor dergelijke kredieten door deze instellingen gehanteerde voorwaarden te verstrekken.

Lid 2: Indien de koper niet aan het in Lid 1 gestelde kan voldoen, komt de koper geen beroep op de ontbinding van de overeenkomst onder verwijzing naar het feit dat door hem geen financiering/ hypotheek kan worden verkregen toe.

Lid 3: Indien in de koopovereenkomst geen financieringsvoorbehoud is opgenomen komt het risico van het niet verkrijgen van de benodigde financiering/hypotheek voor rekening van de koper.

Lid 4: Ten einde het mogelijk te maken voor de bank acceptatiemogelijkheden voor de koper te onderzoeken verplicht de laatste zich om een op eerste verzoek van de bank terstond volledige en juiste inlichtingen te verstrekken betreffende zijn vermogends – en inkomens positie. Desgevraagd schriftelijk en met bewijsstukken gespecificeerd.

Lid 5: Indien de verzekeraar van arbeidsongeschiktheid- en/of het werkeloosheid- en/of andere te verzekeren risico’s de koper uitsluitend wenst te accepteren onder uitsluiting van bepaalde bijzondere risico’s of onder bepaalde bijzondere voorwaarden, dan geeft dit de koper niet het recht de overeenkomst op grond hier van te ontbinden. De koper is alsdan gehouden de risico’s op aangeboden wijze te laten verzekeren. Indien de koper in het geheel niet geaccepteerd wordt door de verzekeraar ten aanzien van bovengenoemde te verzekeren risico’s dan is de koper gehouden de overeenkomst met Vesta Kozijn B.V. na te komen, zonder dat genoemde risico’s zijn verzekerd.

Lid 6: Indien de koper door de bank niet word geaccepteerd voor het op de overeenkomst vermelde bedrag doch een lager bedrag wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen tot dit lagere bedrag. De goederen en diensten welke door VestaKozijn B.V. ter beschikking worden gesteld zullen een waarde vertegenwoordigen tot ten hoogste dit lagere bedrag.

Lid 7: Indien de koper weigert de overeenkomst na te komen, is hij gehouden het positief contract belang te vergoeden zoals om- schreven in artikel 9 lid 2 van deze voorwaarden, onverminderd het recht van Vesta Kozijn B.V. op vergoeding op eventuele verdere of andere schade.

Artikel 9: Annulering

Lid 1: Indien de koper kenbaar maakt of laat blijken de koopovereenkomst niet te willen nakomen geldt dit als een annulering van de overeenkomst. In dat geval komt Vesta Kozijn B.V. de koopprijs toe verminderd met de besparingen die het niet verder uitvoeren van de overeenkomst opleveren. Voor het geval de door Vesta Kozijn B.V. te leveren zaken nog niet zijn geproduceerd of aangekocht op het moment dat de annulering Vesta Kozijn B.V. bereikt wordt dit bedrag van de besparing tussen partijen vastgesteld op 75% van de koopprijs. De koper is in dat geval 25% van de koopprijs verschuldigd. In het geval door Vesta Kozijn B.V. te leveren goederen reeds zijn geproduceerd/aangekocht en eventueel gemonteerd levert de administratie van Vesta Kozijn B.V. volledig bewijs op van de extra kosten die door de koper bovenop hiervoor aangehaalde 25% van de koopprijs zijn verschuldigd.

Lid 2: In het geval de koper niet uiterlijk vier maanden na ondertekening van de overeenkomst gekochte zaken heeft afgenomen, dan wel Vesta Kozijn B.V. uit mededeling of stilzwijgen van de koper heeft mogen opmaken dat deze de gekochte zaken niet wenst af te nemen, wordt vermoed dat de koper de overeenkomst met inachtneming van artikel 9 lid 1 heeft geannuleerd. De koper is dan de in dat lid vermelde vergoeding verschuldigd.

Artikel 10: Levertijd

Lid 1: Levering geschiedt zoveel mogelijk met in acht name van de op het contract vermelde termijn.

Lid 2: Indien echter vertragingen ontstaan ten gevolge van wijziging
van werkomstandigheden of ten gevolge van vertraagde levering aan Vesta Kozijn B.V. van de benodigde grondstoffen en of hulpstoffen of ten gevolge van andere Vesta Kozijn B.V. betreffende omstandigheden wordt de overeengekomen levertijd automatisch verlengd tot het moment waarop Vesta Kozijn B.V. tot enige schadeloosstelling wegens te late levering gehouden is.

Lid 3: Indien de overeengekomen datum van levering met meer dan zes maanden wordt overschreden, kan koper de overeenkomst ontbinden, tenzij de overschrijding te wijten is aan omstandigheden welke voor rekening van koper komen.

Lid 4: in geval van levering ‘’op afroep’’ dient de afroep plaats te vinden uiterlijk twaalf maanden na het tot stand komen van de overeenkomst. Vindt de afroep niet of niet tijdig plaats, dan dient de koper de werkelijk gemaakte kosten of het positieve contractsbelang zoals omschreven in artikel 9 lid 2 van deze voorwaarden te vergoeden, een en ander keuze van VestaKozijn B.V.. Indien Vesta Kozijn B.V. de overeengekomen datum van levering mocht overschrijden, is zij niet gehouden tot
vergoeding van schade aan de koper.

Artikel 11: klachten

Lid 1: Klachten ter zake van gebrekkige levering of montage dienen binnen zes weken nadat deze door de koper zijn ontdekt schriftelijk aan Vesta Kozijn B.V. te worden medegedeeld.

Lid 2: Indien de gebrekkige levering of plaatsing door Vesta Kozijn B.V. wordt geaccepteerd zal zij voor kosteloos herstel zorg dragen. Tenzij het gebrek te wijten is aan een oorzaak welke volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor risico van de koper komt.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

Lid 1: De producten blijven eigendom van Vesta Kozijn B.V. totdat de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 13: Betaling

Lid 1: Betaling van de facturen van Vesta Kozijn B.V. dient binnen vijf dagen na factuur datum te zijn ontvangen op het door Vesta Kozijn B.V. opgegeven IBAN rekeningnummer.

Lid 2: Koper zal op verzoek van Vesta Kozijn B.V. een ongeclausuleerde standaard bankgarantie verstrekken voor het bedrag dat Vesta Kozijn B.V. van de koper te vorderen heeft. De bankgarantie dient in het bezit van Vesta Kozijn B.V. te zijn tenminste 1 week voor datum van aanvang montage, en dient geldig te zijn na minimaal 1 maand na datum montage, indien de bankgarantie niet tijdig in het bezit van Vesta Kozijn B.V. is, zal de geplande montage geen doorgang vinden terwijl Vesta Kozijn B.V. de kosten uit hoofde van de geplande montage op de koper zal kunnen verhalen. De kosten die gepaard gaan met de bank garantie neemt Vesta Kozijn B.V. voor haar rekening.

Lid 3: Bij het niet nakomen van de betalingstermijn zal de koper van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist in gebreke zijn. Tevens is de koper in dat geval met ingang van genoemde datum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag zonder dat er een nadere aanzegging is vereist.

Artikel 14: Garantie en service

Lid 1: Vesta Kozijn B.V. garandeert dat de door haar zelf geleverde goederen geschikt zijn voor het gebruik waar deze voor bestemd zijn. Deze garantie geldt bij de navolgende goederen voor de daarachter vermelde duur vanaf de datum van montage.

 • Kleurechtheid, constructie en montage 10 jaar.
 • luchtdichtheid van glas 10 jaar.
 • deugdelijkheid van hang en sluitwerk 2 jaar.
 • deugdelijkheid van kit 1 jaar.

Voor door derden geleverde goederen geldt de door deze derden daarop gegeven garantie. Wat omvang en duur betreft tevens voor de koper. Indien een leverancier door de koper is aangewezen kan Vesta Kozijn B.V. volstaan van het doorverwijzen van de koper naar deze leverancier. Een garantie geldt uitsluitend bij normaal gebruik en onderhoud volgens de voorschriften.

Lid 2: Buiten de garantie vallen: kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid, beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op juiste wijze uitgevoerde
bouwwerkzaamheden. Beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die door of vanwege Vesta Kozijn B.V. zijn of worden verricht. Beschadigingen of onvolkomenheden die het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig of ruw gebruik van het geleverde.

Lid 3: De garantie omvat uitsluitend de vervanging of het herstel van geleverde goederen naar keuze van Vestakozijn B.V.

Lid 4: De garantie vervalt indien de koper zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vesta Kozijn B.V. reparatie of andere werkzaamheden aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten.

Lid 5: Indien de koper niet aan het artikel 11 lid 1 en artikel 13 van deze algemene voorwaarden voldoet, is Vesta Kozijn B.V. niet gehouden aan haar garantie verplichtingen te voldoen.

Lid 6: Indien om welke reden dan ook een klant geen beroep op een garantie toekomt voor een bepaalde inspectie of reparatie, komen de kosten van de inspectie, reparatie, materialen, vervoer en dergelijke voor rekening van de koper.

Lid 7: Niets in dit artikel doet af aan eventuele rechten die de koper krachtens dwingend recht toekomen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

Lid 1: De aansprakelijkheid van Vesta Kozijn B.V. is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico onder de betreffende verzekering. In het geval om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt onder een aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de betreffende koop gefactureerde en betaalde bedrag met het maximum van EUR 15.000.

Artikel 16: Overmacht

Lid 1: in geval van overmacht is Vesta Kozijn B.V. gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring zonder dat zij tot einde schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 17: Foldermateriaal

Lid 1: De koper zal zich immers kunnen beroepen op vermeldingen of kwalificaties in folder c.q. reclamemateriaal afgegeven door Vesta Kozijn B.V. de daarin gedane mededeling met betrekking tot technische specificatie en dergelijks slechts bij benadering juist kunnen zijn. Koper kan zich er niet op beroepen dat het geleverde niet overeenstemt met hem getoonde modellen. Deze modellen worden slechts bij wijze van aanduiding getoond.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De met Vesta Kozijn B.V. gesloten overeenkomst en de rechtsverhoudingen die daaraan vooraf gaan en op volgens worden beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen worden beslecht door de krachtens de wet bevoegde rechter. Indien de wet geen bevoegde rechter in Nederland aanwijst neemt de in Geschillen worden beslecht door de krachtens de wet bevoegde rechter. Indiende wet geen bevoegde rechter in Nederland aanwijst neemt de in Utrecht bevoegde rechter kennis van vorderingen tenzij wet of verdrag dwingend anders voorschrijven.

De Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vesta Kozijn B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71278877

Chat - Online